Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Ông Quan Thanh Liêm

ÔNG QUAN THANH

LIÊMTrời vừa rạng sáng, nhà vua chỉnh tề áo mũ ra

triều đường thì lính thị vệ đã phi báo có quan

trạng Mạc Đĩnh Chi xin vào bệ kiến. Vua ra lệnh cho

vào. Mọi người thấy ông trạng nặng nề vác một bó

1

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát