Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Phần 1 - Triết Học Tây Phương Từ Khởi Thủy Đến Đương Đại

TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG - TỪ KHỞI THỦY ĐẾN ĐƯƠNG

ĐẠIPHẦN 1

Nhiều Tác Giả

NXB Văn Hóa Thông Tin

CÁC TÁC GIẢ

THỜI THƯỢNG CỔ

Lucien Bescond, Giảng sư Đại học Lille-III

Aristote: Chính trị và Đạo đức – Augustin

Jean Paul Dumont: Giáo sư Lịch sử Triết học, Đại

học Lille-III

Các triết gia Tiền – Socrate – Socrate và các

trường phái theo Socrate. Platon – Aristote. Chủ

nghĩa Epicure – Chủ nghĩa Khắc kỉ. Chủ nghĩa Hoài

Nghi. Tân thuyết Platon: Plotin.

Jacqueline Lagrée: Giảng sư Đại học Caen

1

Tuyển chọn triết văn từ một tập hợp do Jean Paul

Dumont sưu tầm & chú giải.

THỜI TRUNG CỔ

Alain de Libera, Giám đốc học vụ trường Cao học

THỜI PHỤC HƯNG

Simone Goyard – Fabre, Giáo sư Đại học Caen

More – Bodin – Các triết gia Monarchomaques – La

BéotieJean Claude Margolin, Giáo sư danh dự tại

Trung tâm Nghiên cứu thời Phục hưng, Đại học Tours

Về toàn bộ các triết văn trừ More – Bodin

–Monarchomaques – La Béotie.

THỜI CỔ ĐIỂN

Lucien Bescond: Grotius

Jean Lechat, Khoa trưởng danh dự Khoa Triết học

Descartes – Pascal – Malebranche – Spinoza –

2

Leibniz.Bernard Michaux, Giáo sư trường Henri IV

Gassendi, Bayle

Emilienne Naert, Giáo sư danh dự Đại học Lille III

Bacon – Hobbes

THỜI CẬN ĐẠI VÀ HIỆN ĐẠI

Bernard Morichère, Thanh tra Hàn lâm viện Paris.

Émilienne Naert, Giáo sư danh dự Đại học Lille-III

Locke – Shaftesbury – Berkeley – Hume – Bentham –

Stuart Mill.

Bruno Pinchard, Giáo sư Đại học Tours

Vico

Simone Goyard-Fabre, Giáo sư Đại học Caen.

Montesquieu – Tocqueville.

Bernard Michaux, Giáo sư Văn học Trung học Henri

IV, Paris.

3

Meslier – La Mettrie – Helvétius – Diderot –

D’Holbach – Condorcet – Feuerbach – Mars – Engels –

Plekhanov – Labriola – Lénine – Lukàcs – Gramsci –

Politzer – Bloch

– Adorno – Althusser – Habermas. Xavier Chenet,

Giáo sư Đại học Bordeaux-III.

Kant – Jacobi – Fichte – Schelling – Schopenhauer.

Fernand Turlot, Giáo sư Danh dự Đại học

Strasbourg.Condillac – Maine de Biran – Ravaisson

– Comte – Lachelier – Lagneau – Lequier – Renouvier

– Hamelin – Cournot – Boutroux – Durkheim –

Bergson – Alain.

Maryvonne Perrot, Giáo sư Đại học Bourgogne

(Dijon).Kierkegaard.

Bernard Morichère, Ủy viên Ban Tổng thanh tra Bộ

4

Quốc gia Giáo dục.

Rousseau – Hegel – Freud.

Éric Blondel, Giáo sư Đại học Paris-I – Sorbonne.

Nietzsche.

Gérard Guest, Giáo sư Trung học La Bruỳere de

Versailles.Dilthey – Frege – Husserl – Scheler –

Jaspers – Heidegger – Cassirer – Wittgenstein –

Sartre – Merleau – Ponty – Ricoeur – Gadamer –

Lévinas.Denis Vernant, Giáo sư Đại học

Grenoble-II.Russell – Carnap – Moris – Dennet –

Austin – Quine – Goodman.

Hourya Sinaceur, Giám đốc Nghiên cứu tại Trung tâm

Quốc gia Nghiên cứu Khoa học.

Duhem – Bachelard – Canguilhem – Cavaillès –

Popper – Serres. Jean Lechat, Tổng thanh tra danh

5

dự.Alquié.

Jean Maurel, Giảng sư Đại học Paris-I – Sorbonne.

Jankélévitch.Jean-Yves Château, Thanh tra sư phạm

vùng – Thanh tra Hàn lâm viện.

Simondon.

Philippe Millet, Giáo sư Thạc sĩ. Foucault.

Patrice Loraux, Giảng sư Đại học Paris-I –

Sorbonne.Desanti – Derrida – Lyotard. Gibert

Kirscher, Giáo sư Đại học Lille-III.

Éric Weil.

6

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát