Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Chính sách mới có hiệu lực từ đầu tháng 07/2015

CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ ĐẦU THÁNG 07/2015

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC CỬ TUYỂN VÀO CƠ SỞ GIÁO DỤC QUỐC

DÂNTừ ngày 06/07/2015, Nghị định 49/2015/NĐ-CP về

chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại

học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục

quốc dân sẽ có hiệu lực.

Theo đó, công dân Việt Nam (trừ người dân tộc

thiểu số mà dân tộc đó chưa có hay có rất ít cán bộ

đạt trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp) được cử

tuyển phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Thường trú từ 5 năm liên tục trở lên tính đến

năm tuyển sinh tại vùng có điều kiện kinh tế - xã

hội đặc biệt khó khăn.

- Có thời gian 3 năm học trung học phổ thông tại

trường đóng tại địa phương đó được cử tuyển vào đại

1

học, cao đẳng, trung cấp hoặc 4 năm học trung học

cơ sở ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt

khó khăn được cử tuyển vào trung cấp.

Đồng thời, ưu tiên xét cử tuyển người dân tộc

thiểu số.

2. TĂNG BỒI DƯỠNG BIỂU DIỄN TRONG LĨNH VỰC NGHỆ

THUẬT BIỂU DIỄN

Đó là nội dung tại Quyết định 14/2015/QĐ-TTg có

hiệu lực từ ngày 05/7/2015, cụ thể, sẽ tăng mức bồi

dưỡng biểu diễn với những người làm việc trong

lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn như sau:

- 200.000 đồng/buổi diễn với diễn viên chính, nhạc

công chính, người chỉ đạo nghệ thuật chương trình

nghệ thuật ca múa nhạc, người chỉ đạo nghệ thuật vở

diễn sân khấu (tăng 150.000 đồng so với trước).

2

- 160.000 đồng/buổi diễn với diễn viên chính thứ,

3

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát