Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Chính sách mới có hiệu lực từ đầu tháng 07/2015

CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ ĐẦU THÁNG 07/2015

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC CỬ TUYỂN VÀO CƠ SỞ GIÁO DỤC QUỐC

DÂNTừ ngày 06/07/2015, Nghị định 49/2015/NĐ-CP về

chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại

học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục

quốc dân sẽ có hiệu lực.

Theo đó, công dân Việt Nam (trừ người dân tộc

thiểu số mà dân tộc đó chưa có hay có rất ít cán bộ

đạt trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp) được cử

tuyển phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Thường trú từ 5 năm liên tục trở lên tính đến

năm tuyển sinh tại vùng có điều kiện kinh tế - xã

hội đặc biệt khó khăn.

- Có thời gian 3 năm học trung học phổ thông tại

trường đóng tại địa phương đó được cử tuyển vào đại

1

học, cao đẳng, trung cấp hoặc 4 năm học trung học

cơ sở ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt

khó khăn được cử tuyển vào trung cấp.

Đồng thời, ưu tiên xét cử tuyển người dân tộc

thiểu số.

2. TĂNG BỒI DƯỠNG BIỂU DIỄN TRONG LĨNH VỰC NGHỆ

THUẬT BIỂU DIỄN

Đó là nội dung tại Quyết định 14/2015/QĐ-TTg có

hiệu lực từ ngày 05/7/2015, cụ thể, sẽ tăng mức bồi

dưỡng biểu diễn với những người làm việc trong

lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn như sau:

- 200.000 đồng/buổi diễn với diễn viên chính, nhạc

công chính, người chỉ đạo nghệ thuật chương trình

nghệ thuật ca múa nhạc, người chỉ đạo nghệ thuật vở

diễn sân khấu (tăng 150.000 đồng so với trước).

2

- 160.000 đồng/buổi diễn với diễn viên chính thứ,

nhạc công chính thứ, kỹ thuật viên chính âm thanh,

ánh sáng (tăng 110.000 đồng so với trước).

- 120.000 đồng/buổi diễn với diễn viên phụ, nhạc

công, kỹ thuật viên âm thanh, ánh sáng; trưởng, phó

các đơn vị nghệ thuật và trưởng, phó các đoàn biểu

diễn trực thuộc (tăng 100.000 đồng so với trước).

- 80.000 đồng/buổi diễn với nhân viên hậu đài, hóa

trang, phục trang, đạo cụ, phục vụ làm việc theo

chế độ hợp đồng.

Trường hợp người tham gia biểu diễn nghệ thuật

thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm thì chỉ hưởng mức bồi

dưỡng cao nhất.

LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP CUNG ỨNG DỊCH VỤ TRUNG GIAN

THANH TOÁN

3

Từ ngày 03/07/2015, Thông tư 77/2015/TT-BTC hướng

dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp

Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian

thanh toán bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, mức lệ phí cấp Giấy phép hoạt động cung

ứng dịch vụ trung gian thanh toán như sau:

- Cấp lần đầu: 10 triệu đồng/01 giấy phép.

- Cấp lại: 5 triệu đồng/01 giấy phép.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức thu, nộp và

quản lý sử dụng lệ phí này.

4. TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ

NGHIỆP THANH TRA"

Theo Thông tư 03/2015/TT-TTCP Quy định xét tặng Kỷ

niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" thì tiêu

chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương như sau:

4

- Cá nhân thuộc đối tượng quy định tại khoản 1

Điều 4 Thông tư này, có tổng thời gian công tác

trong các cơ quan thanh tra nhà nước từ 10 năm trở

lên đến ngày 23/11 của năm đề nghị xét tặng.

- Cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2

Điều 4 Thông tư này phải có thành tích trong việc

lãnh đạo, chỉ đạo góp phần vào sự nghiệp xây dựng,

phát triển ngành Thanh tra Việt Nam và đạt tiêu

chuẩn sau:

+ Cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Điểm b,

Điểm c phải có thời gian giữ chức vụ ít nhất từ 2

năm 6 tháng trở lên.

+ Cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Điểm d,

Điểm đ phải có thời gian giữ chức vụ ít nhất từ 5

năm trở lên.

5

- Cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Khoản 3

Điều 4 Thông tư này phải có công lao, thành tích

xuất sắc trong việc xây dựng và củng cố quan hệ hợp

tác quốc tế, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây

dựng, phát triển ngành Thanh tra Việt Nam.

- Cá nhân thuộc trường hợp đặc biệt khác quy định

tại Khoản 4 Điều 4 Thông tư này phải có thành tích

đặc biệt xuất sắc hoặc có sáng kiến, công trình

khoa học có giá trị thực tiễn đóng góp tích cực,

hiệu quả cho sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành

Thanh tra Việt Nam.

Thông tư 03 có hiệu lực kể từ ngày 06/07/2015.

5. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỔNG HỢP

ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Từ ngày 06/07/2015, Thông tư 21/2015/TT-BTNMT về

6

định mức kinh tế - kỹ thuật công nghệ tổng hợp đo

đạc và bản đồ bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, đối tượng áp dụng của Thông tư này là:

- Định mức tổng hợp được sử dụng để tính đơn giá

sản phẩm đo đạc và bản đồ, làm căn cứ lập dự toán

và quyết toán giá trị sản phẩm hoàn thành của các

dự án, công trình và nhiệm vụ về đo đạc và bản đồ

đo các cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện.

- Đối với các dự án, công trình và nhiệm vụ về đo

đạc và bản đồ ngoài việc áp dụng theo Thông tư này,

các cơ quan, tổ chức và cá nhân trực tiếp thực

hiện dự án, công trình và nhiệm vụ về đo đạc và bản

đồ phải áp dụng các định mức kinh tế - kỹ thuật

khác có liên quan.

6. YÊU CẦU CHUNG VỀ MUA, BÁN ĐIỆN VỚI NƯỚC NGOÀI

7

Theo Thông tư Thông tư 09/2015/TT-BCT Quy định

trình tự, thủ tục phê duyệt chủ trương mua, bán

điện với nước ngoài thì yêu cầu chung như sau:

- Việc mua, bán điện với nước ngoài đối với từng

dự án xuất, nhập khẩu điện phải được cấp có thẩm

quyền phê duyệt chủ trương trước khi thực hiện.

- Phương án mua, bán điện với nước ngoài của dự án

xuất, nhập khẩu điện phải phù hợp với Quy hoạch

phát triển điện lực được phê duyệt hoặc Kế hoạch

phát triển lưới điện khu vực phục vụ cho việc đấu

nối của cả hai nước đã được cấp có thẩm quyền phê

duyệt hoặc điều chỉnh, bổ sung.

Đảm bảo an ninh và an toàn cung cấp điện cho hệ

thống điện quốc gia cũng như cung cấp điện của địa

phương.- Trường hợp việc mua, bán điện với nước

8

ngoài có sử dụng lưới điện của một đơn vị quản lý

lưới điện khác để thực hiện hoạt động mua, bán điện

với nước ngoài thì Đơn vị điện lực phải thỏa thuận

bằng văn bản với đơn vị quản lý lưới điện này.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/07/2015.

7. PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ; LUỒNG, LẠCH

Kể từ ngày 10/07/2015, các Thông tư quy định về

phí đường bộ; luồng, lạch sau bắt đầu có hiệu lực

thi hành:

- Thông tư 81/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ

trạm thu phí cầu Việt Trì mới, tỉnh Phú Thọ.

- Thông tư 80/2015/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ

thu, nộp và quản lý sử dụng phí luồng, lạch đối

với luồng sông Sài Gòn (từ cầu đường sắt Bình Lợi

9

đến cảng Bến Súc).

10

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát