Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Chuyện về Đông Các Vũ Công Chấn

CHUYỆN VỀ ĐÔNG CÁC VŨ CÔNG TRẤN

Quan Đông Các Vũ Công Trấn (1685 – 1755), người

làng Đôn Thư, xã Kim Thư, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà

Tây (cũ), nay thuộc thành phố Hà Nội, xuất thân

trong một gia đình nhà nho nghèo. Ngay từ khi còn

trẻ, cụ đã là một nho sinh xuất chúng nổi tiếng

thông minh, ham học. Sử sách còn lưu truyền chuyện

đêm đêm, Cụ thường bắt đom đóm cho vào vỏ trứng,

lấy ánh sáng học bài, quyết nuôi chí lớn giúp dân,

giúp đời.

Ngoài 20 tuổi, Cụ đã đỗ khoa Sỹ vọng. Đến năm 40

tuổi lại đỗ Tiến sỹ khoa Giáp Thìn 1724, niên hiệu

Bảo Thái thứ năm đời Lê Dụ Tông. Năm 1728, Cụ đứng

tên thứ hai trên bảng vàng. Cụ đã giữ các chức quan

như Chánh chưởng tả, Hữu pháp y, Phó Đô ngự sử,

1

Bồi tụng Tả Thị Lang Bộ Binh kiêm Đông Các Đại Học

Sĩ, tước Thu Trạch Hầu. Sau khi mất, cụ được tặng

hàng Thượng thư Bộ Binh, tước Quận Công. Hiện tại

đền thờ và phần mộ của Cụ ở quê. Hằng năm, hai làng

Đôn Thư và Phương Trung tổ chức tế lễ Cụ như một

vị phúc thần.

Văn bia đề danh tiến sỹ khoa Giáp Thìn niên hiệu

Bảo Thái năm 1724 tại Văn miếu Quốc Tử Giám ghi tên

cụ rõ ràng. Sự nghiệp của Cụ đã được Nhà sử học

Phan Huy Chú (1782 – 1840) viết trong Lịch Triều

Hiến chương loại chí, Danh sĩ Nguyễn Án (1770 –

1815) và nhà nghiên cứu Phạm Đình Hổ (1768 – 1839)

trong Tang thương ngẫu lục, Lê Quý Đôn (1726 –

1784) viết trong Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương

Mục…Tất cả đều ca ngợi công lao, đức độ, ân nghĩa

2

của Cụ, người nổi tiếng công minh, chính trực,

thanh liêm, không a dua với kẻ nịnh thần.

Lê Quý Đôn viết trong Khâm Định Việt Sử Thông Giám

Cương Mục: “Quý Sửu, Thuần Tông Giản hoàng đế năm

Long Đức thứ 2 (1733), tháng 8, mùa thu. Bãi chức

tri Công phiên Vũ Công Trấn.

Công Trấn vốn là người cứng rắn, ngay thẳng; làm

quan giữ đúng phép, không a dua bọn quyền quý. Nay

vì khám xét kiện trái ý chúa Trịnh, bị bãi chức về

nhà”.Gần 7 năm sau, khi Chúa Trịnh Doanh lên nắm

quyền thay Trịnh Giang, năm 1740, An vương Trịnh

Doanh đã mời Cụ ra giúp việc triều chính, phục lại

chức vụ cũ và còn thăng chức cho cụ, vì thế Cụ càng

nổi tiếng trung thực, uy của Cụ được nâng cao.

3

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát