Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Diệp Gia Kiếm

Lời nói đầu

Bình Định là cái nôi võ thuật dân tộc, nơi phát

xuất những anh hùng áo vải chống ngoại xâm như nhà

Tây Sơn, anh hùng Mai Xuân Thưởng, và các võ tướng

lừng danh như Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân, Võ Văn

Dõng, Nguyễn Tuyết, Nguyễn Văn Lộc, Võ Đình Phú

v.v...

Cũng trong cái nôi đó, từ ngàn xưa đã phát xuất

không biết bao nhiêu những trang võ dõng, làm việc

nghĩa hiệp, lấy của nhà giàu cho nhà nghèo như Dư

Đành, chú Lía, thầy Xạng, hoặc những tay chọc trời

khuấy nước, dùng võ thuật chống lại các tham quan ô

lại của triều đình dưới chế độ mục nát trong thời

Mai Thúc Loan.

Do đó trong quá trình tồn tại của võ nghiệp, từ xa

1

xưa đã trải qua những nếp sinh hoạt đặc biệt của

địa phương để rồi tự nó nổi lên những phong trào

khởi nghĩa như nhà Tây Sơn, phong trào cần vương

như Mai Xuân Thưởng.

Trong bộ sách này chúng tôi muốn nhắc lại truyền

thống võ thuật dân tộc và quá trình sinh hoạt trong

dân gian.

Là một bộ tiểu thuyết về võ thuật tất nhiên có

phần hư cấu, nhưng không ngoài mục đích đề cao võ

học dân tộc và những phong tục địa phương từ ngàn

xưa.“Ai về Bình Định mà coi

Con gái Bình Định đánh roi đi quyền”.

(Ca dao Việt Nam)

Mộng Bình Sơn

2

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát