Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Học Trò Thiên Mỗ

HỌC TRÒ THIÊN MỖ

Ngày xưa , từ thời Vĩnh Trị, ở làng Thiên Mỗ ( nay

là Đại Mỗ - Từ Liêm, Hà Nội ) có một câu bé tên là

Nguyễn Quý Đức, nổi tiếng văn hay chữ tốt. Một hôm

sau buổi học sáng về quán nước dọc đường cái, Đức

ghé vào chơi. Chợt có ông Huyện đi qua cũng ghé vào

nghỉ

Ông huyên thấy Đức còn để chỏm, mặt mũi sáng sủa,

bèn hỏi rằng:

- Cậu đang cắp sách đi học, vậy đã học sách gì rồi

?

Đức đáp đã học hết sách Luận ngữ. Ông Huyện liền

ra một vế câu đối, dùng toàn chữ của Luận ngữ;

- Thực vô cầu bão, cư vô cầu an, quân tử chí.

( ăn không cần no, ở không cần yên, say đạo học

1

đúng chí quân tử )

Đức ứng khẩu đối ngay, cũng dùng toàn chữ Luận ngữ

- Chiêu nhi bất lai, huy nhi bất khứ, xã tắc thần.

2

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát