Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Mả Phát Quận Công

MẢ PHÁT QUẬN CÔNG

Ở Kẻ Sét đến nay vẫn lưu truyền một câu chuyên khá

ly kỳ về Quận công Lê Bá ly. Lê Bá ly là người

Giáp Nhất, Kẻ sét tức Thịnh Liệt, Thanh Trì, Hà

Nội.Thủơ nhỏ, nhà nghèo, hai anh em vẫn thay nhau

đi làm thuê nuôi bố, chăm sóc thuốc thang cho bố.

Bố ốm, thuốc thang mãi không khỏi, hai anh em bàn

nhau mua áo quan sẵn nhưng không đủ tiền. Bố chết.

Hai anh em vội vàng đi sang hàng xóm vay thêm tiền

cho đủ để mua quan tài nhưng chưa vay được ai.

Loanh quanh mãi đến quá trưa, nhân đi qua hàng cơm,

1

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát