Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Ông Quan Thanh Liêm

ÔNG QUAN THANH

LIÊMTrời vừa rạng sáng, nhà vua chỉnh tề áo mũ ra

triều đường thì lính thị vệ đã phi báo có quan

trạng Mạc Đĩnh Chi xin vào bệ kiến. Vua ra lệnh cho

vào. Mọi người thấy ông trạng nặng nề vác một bó

tiền đồng trên vai, thong thả đến trước ngai vàng,

quỳ xuống:

Xin tâu quan gia, đêm qua không biết có ai dừng

chân trước của nhà của hạ thần, lúc đi họ bỏ quên

một vác tiền có đến mười quan tốt. Hạ thần đã hỏi

xung quanh xóm giềng không ai nhận cả, vậy xin mang

đến nộp.

Vua lắc đầu:

Nếu không ai nhận, mà tiền lại ở ngay trước ngõ

nhà, thì là của ông rồi, việc gì phải tâu báo?

1

Mạc Đĩnh Chi thưa:

Dạ, tiền có do thần đổ công sức làm ra thì mới là

của thần chứ! Tự nhiên mà ăn sẵn thì thần không bao

giờ làm. Xin quan gia cho nộp vào công quỹ.

Mạc Đĩnh Chi đặt bó tiền xuống và vái lạy nhà vua.

Vua Trần khen ngợi mấy câu rồi cho phép ông về.

Bóng ông vừa khuất ngoài cửa, vua mỉm cười bảo với

tả hữu xung quang:

Quan trạng nguyên quả là người chính trực. Người

ta đồn đại nhiều về đức tính thanh liêm của ông,

nay trẫm mới tin là dân chúng ca ngợi không ngoa.

Số tiền kia có phải đâu xa lạ. Chính đêm qua trẫm

cho người để trước cửa nhà ông ta, xem ông ta xử sự

thế nào. Ai ngờ mới mờ sáng thế này ông ta đã mang

đến nhập kho. Thật là con người liêm khiết.

2

Câu chuyện “mười quan tiền trước cửa lều” của Mạc

Đĩnh Chi từ đó được nhân dân khắp kinh thành truyền

tụng. Người ta luôn luôn nhắc đến ông và thuật lại

cho nhau về nhiều chuyện khác của ông nữa. Vì thân

hình ông thấp loắt choắt, mặt mày lại không được

khôi ngô. Hôm đi thi, bài văn của ông đáng được

nhất, chỉ vì nhìn dung mạo của ông mà vua Nhân Tông

cứ ngần ngại. Ngay khi vua còn cân nhắc, ông viết

luôn tại chỗ một bài văn, lấy đầu đề là “Hoa sen

giếng ngọc”. Đó là loại hoa quý, người muốn hái

nhưng không biết nên phải ngại ngùng. Vua đọc rồi

tỉnh ngộ, cho ông đỗ trạng nguyên. Được làm quan

đến chức tể tướng, hai lần đi sứ Tàu đều làm vinh

dự cho đất nước. Tuy đỗ cao, làm chức lớn như vậy

mà ông vẫn sống bình dị trong cảnh nghèo nàn. Căn

3

nhà của ông ở từ trước đến sau, vẫn bé nhỏ. Ngày

nay, tìm tới khu vực quận Hai Bà Trưng Hà Nội, đến

cửa ô Đống Mác, thì đó là nơi dựng lều ngày xưa của

Mạc Đĩnh Chi.

Đỗ Thị Hảo

4

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát