Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Phạm Quý Thích Với Truyện Kiều

PHẠM QUÝ THÍCH VỚI TRUYỆN KIỀU

Phạm Quý Thích là một nhà nho danh tiếng ở nước ta

cuối thế kỷ 18. Ông làm quan triều Lê, đến đời Tây

Sơn thì trốn tránh để giữ danh tiết. Gia Long lên

ngôi mời ông ra, nhưng ông cũng tìm cách thoái thác

để sau đó lui về dạy học. Trường ông mở tại Hà

Nội, đào tạo được nhiều nhân tài cho đất nước.

Phạm Quý Thích quen biết Nguyễn Du. Ông hơn tuổi

nhà thơ nhưng giao thiệp với nhau như bạn ngang

hàng. Truyện Kiều viết xong, Nguyễn Du gửi cho ông

xem, được ông rất hâm mộ. Có lẽ ông là người đầu

tiên trong lịch sử nước ta, đã đem một sáng tác

quốc văn ra thảo luận, bàn bạc trong trường học của

mình. Việc làm ấy từ xưa chưa ai dám mạnh dạn làm.

Trường học ngày xưa chỉ chủ yếu là học kinh truyện

1

thánh hiền, có bàn bạc văn chương thì cũng chỉ

nhắc đến thơ Đường, thơ Tống. Phạm Quý Thích đem

Truyện Kiều - lúc đó chưa chính thức in ra- đàm đạo

2

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát