Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Song Anh Nữ Hiệp

PHAN CẢNH TRUNG

SONG ANH

NỮ HIỆP

(Tiểu thuyết dã sử Việt Nam)

NHÀ XUẤT BẢN VĂN NGHỆ

LỜI NÓI ĐẦU

Anh hùng Mai Xuân Thưởng, một nhà yêu nước ở Bình

Định, thi đỗ cử nhân, nhận lời kêu gọi của phong

trào Cần Vương tổ chức chống xâm lăng.

Bấy giờ thực dân Pháp đang cấu kết với tên tay sai

Nguyễn Thân, mưu đồ thôn tính Việt Nam, buộc triều

đình Huế phải kêu gọi các sĩ phu đứng ra gánh vác

trách nhiệm cứu quốc.

Mai Xuân Thưởng đã đứng ra chiêu mộ nghĩa quân,

lấy vùng Hầm Hô, Đồng Tranh, Đồng Tre... là nơi

1

rừng sâu núi thẳm để làm căn cứ khởi nghĩa.

Qua thời gian giao tranh, lực lượng nghĩa quân bị

cô lập, anh hùng Mai Xuân Thưởng phải đem toàn lực

ẩn náu vào vùng thượng du để giải thế an toàn. Các

tướng lĩnh mỗi người chiếm đóng một vùng núi để

hoạt động.

Song Anh Nữ Hiệp là một bộ tiểu thuyết dã sử võ

hiệp dân tộc, mô tả ý chí anh hùng của các sĩ phu

Việt Nam yêu nước trong hoạt động chống xâm lăng.

Tuy cốt truyện có ít nhiều hư cấu nhưng không

ngoài mục đích đề cao anh hùng dân tộc.

PHAN CẢNH TRUNG

2

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát