Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Sự Tích Câu Bài

SỰ TÍCH CẦU BÀI

Trước nạn ngoại xâm, vua Hùng Huy Vương (vua Hùng

Vương thứ 6) đã phong Đương Thiết Xung (tức Phù

Đổng Thiên Vương Thánh Gióng) thống lĩnh ba quân đi

phá giặc.

Khi Thánh Gióng đem đại quân từ trấn Vũ Ninh (Kinh

Bắc) tiến qua phủ Từ Sơn tới huyện Đông Ngàn (nay

là phía đông của Huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội)

đã được các tướng lĩnh tài giỏi tại đây dẫn các

đoàn dân binh gia nhập. Đó là các tướng Khánh Công,

Khiết Công và Lang Công ở trang Đông Ngàn (nay là

thôn Đông Ngàn xã Đông Hội), Dực Công, Minh Công và

Điện Hưng ở trang Lỗ Khê (nay là thôn Lỗ Khê xã

Liên Hà), Thiên Cương ở trang Cổ Vân (nay thuộc

1

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát